28/2021 Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki na GPW w związku z połączeniem Spółki z MCI Capital ASI S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Niniejszym, Zarząd Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o złożeniu przez Spółkę w dniu 16 czerwca 2021 r. do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), stosownie do postanowień § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu GPW, wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Przedmiotowy wniosek obejmuje wszystkie akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLPREQM00011. Zgodnie z wnioskiem, zawieszenie obrotu akcjami Spółki ma nastąpić od dnia 21 czerwca 2021 r. do dnia wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w związku z połączeniem Spółki (jako spółki przejmowanej) ze spółką MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (jako spółki przejmującej) („Połączenie”). Wniosek został złożony w ramach realizacji procesu Połączenia, o którym Spółka informowała na bieżąco w stosownych raportach.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 17/06/2021 23:08