27/2021 Zgłoszenie uchwały o łączeniu się Spółki z MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną S.A. do Sądu Rejestrowego

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Niniejszym, Zarząd Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021, w związku z uchwalonym połączeniem Spółki (jako spółki przejmowanej) i spółki pod firmą MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie („MCI”) (jako spółki przejmującej) informuje o zgłoszeniu przez Spółkę w dniu 11 czerwca 2021 r. do akt rejestrowych Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki o łączeniu się Spółki z MCI w celu wpisania wzmianki o tej uchwale do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 11/06/2021 18:41