25/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Zarząd Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1 (00-844 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 3.423.769,00 złotych (dalej jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu siedziby Spółki znajdującym się na 35. piętrze budynku Warsaw Spire położonego przy Placu Europejskim 1 w Warszawie (00-844), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
 11. Powzięcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
  • pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia starty z lat ubiegłych i użycia kapitału zapasowego,
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.
 12. Zakończenie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

 1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Załącznik nr 1.
 2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. – Załącznik nr 2.
 3. Raport roczny za 2020 rok Private Equity Managers S.A. – Załącznik nr 3.
 4. Raport roczny za 2020 rok Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. – Załącznik nr 4.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/05/2021 20:53