24/2020 Stanowisko Zarządu Private Equity Managers S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 20 listopada 2020 r.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. , poz. 2080, ze zm.) („Ustawa”), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego w dniu 20 listopada 2020 r., na podstawie art. 74 ust. 1 przez MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, MCI Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Pana Tomasza Czechowicza, do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”). Stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania przekazane zostaje wraz z opinią Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu na temat ceny akcji Spółki określonej w Wezwaniu, o której mowa w art. 80 ust. 3 Ustawy.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

1) Opinia Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

2) Stanowisko Zarządu Private Equity Managers S.A. dotyczące Wezwania.

 

Data publikacji raportu: 08/12/2020 23:04