24/2021 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Grzegorza Warzochę na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Grzegorz Warzocha nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Spółki spółkach cywilnych, osobowych ani kapitałowych, nie jest członkiem organów w konkurencyjnych w stosunku do Spółki osobach prawnych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki:

Pan Grzegorz Warzocha w roku 1993 ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2014 uzyskał stopień naukowy Doktora Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Finanse na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od roku 2001 posiada uprawnienia biegłego rewidenta, dysponuje ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych.

Pan Grzegorz Warzocha był stypendystą ESC Tours (Francja). W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY), gdzie pracował m.in. na stanowiskach Menedżera i Senior Menedżera. W latach 2005-2009 pełnił funkcję Dyrektora i Członka Zarządu Deloitte Audyt. Od roku 2009 Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors z siedzibą we Wrocławiu. Pan Grzegorz Warzocha specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. Wieloletni Członek (FCCA) Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pan Grzegorz Warzocha pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MCI Capital ASI S.A. od 2015 r.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 20/04/2021 22:14