23/2020 Żądanie akcjonariuszy dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 roku w godzinach wieczornych otrzymał od spółki CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), tj. akcjonariusza reprezentującego ok. 9.90% kapitału zakładowego Spółki, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („NWZ”) oraz umieszczenia spraw w porządku obrad NWZ.

Żądanie, o którym mowa powyżej wraz z projektami uchwał NWZ dołączonymi do żądania stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Spółka informuje, że otrzymała te dokumenty w wersji edytowalnej w trybie zmian, z zaznaczonymi zmianami wprowadzonymi przez wskazanych z imienia i nazwiska prawników, w tym prawnika Akcjonariusza. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa, Spółka nie publikuje znajdujących się w dokumentach danych ww. osób.

Żądanie zwołania NWZ akcjonariuszy Private Equity Managers S.A.

Projekt uchwał NWZ akcjonariuszy Private Equity Managers S.A.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 07/12/2020 22:19