22/2020 Przyjęcie planu połączenia MCI Capital ASI Spółka Akcyjna ze spółką Private Equity Managers Spółka Akcyjna

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 30 listopada 2020 roku, pomiędzy Spółką jako spółką przejmowaną a spółką MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie („MCI”) jako spółką przejmującą, spółką publiczną, której akcje notowane są na rynku regulowanym, uzgodniony został plan połączenia („Plan Połączenia”).

Planowane połączenie Spółki oraz MCI ma zostać dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki na MCI za akcje, które MCI wyda akcjonariuszom Spółki (łączenie się przez przejęcie).

W ramach połączenia akcjonariusze Spółki staną się akcjonariuszami MCI a Spółka ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu, a także dostępny jest na stronie internetowej Spółki – http://mci.dev.viewone.pl/.

Spółka będzie na bieżąco przekazywała wszelkie informacje niezbędne dla akcjonariuszy związane z procedurą połączenia spółek w formie raportów bieżących w tym w szczególności o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu.

Załącznik:

PLAN POŁĄCZENIA MCI CAPITAL ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ Z PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKĄ AKCYJNĄ

Data publikacji raportu: 30/11/2020 18:18