RB 9/2015

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Emisja obligacji imiennych serii C zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka wyemitowała w dniu 22 kwietnia 2015 roku obligacje imienne serii C zamienne na akcje serii H w kwocie 5.850.000 EUR.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonej emisji obligacji serii C stanowią zalacznik do niniejszego raportu.

Łączna wartość wyemitowanych przez Spółkę obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Cezary Smorszczewski – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 22/04/2015 10:16