20/2020 Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie przygotowań do połączenia Private Equity Managers S.A. oraz MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2020 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę w sprawie podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do dokonania połączenia Spółki oraz MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. („MCI ASI”) („Połączenie”).

Na mocy ww. uchwały Zarządu Spółki postanowiono o podjęciu wszelkich niezbędnych działań przygotowawczych zmierzających do dokonania Połączenia w trybie określonym w art. 492§1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, tj. Połączenie ma zostać dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki (jako spółki przejmowanej) na MCI ASI (jako spółkę przejmującą) za akcje MCI ASI, które MCI ASI wyda akcjonariuszom Spółki (tzw. łączenie się przez przejęcie).

Spółka będzie informować o działaniach związanych z Połączeniem na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 30/10/2020 17:21