2/2021 Szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2020 r. oraz za cały 2020 r.

Komisja Nadzoru Finasowego

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za IV kwartał 2020 r. oraz za cały 2020 r. wraz z danymi porównawczymi za 2019 r. oraz poszczególne kwartały 2020 r.

Wartości prezentowane dla IV kwartału 2020 r. oraz całego 2020 r. stanowią szacunki sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy Zarządu Spółki i mają charakter wstępny. Ostateczne wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za przedmiotowe okresy zostaną opublikowane we właściwych raportach okresowych, w terminach wynikających z przepisów prawa oraz kalendarza publikacji raportów okresowych w 2021 r., który zostanie opublikowany przez Spółkę, i mogą różnić się, w ograniczonym stopniu, od prezentowanych w niniejszym raporcie szacunkowych wyników finansowych.

Zarząd Private Equity Managers S.A.

Data publikacji raportu: 13/01/2021 23:51