18/2020 Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Private Equity Managers S.A. zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r., wzięli udział i posiadali co najmniej 5% liczby głosów następujący akcjonariusze:

MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, dysponująca na NWZ 1.296.159 szt. akcji, stanowiącymi 37.86 % kapitału zakładowego, dającymi prawo do 1.296.159  głosów na NWZ, stanowiącymi 37.86 % ogólnej liczby głosów oraz 100 % głosów obecnych na NWZ.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 31/08/2020 23:16