18/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Zarząd Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1 (00-844 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371491, REGON: 142695638, NIP: 5252493938, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 3.423.769,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako: „Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 20 kwietnia 2021 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w lokalu siedziby Spółki znajdującym się na 35. piętrze budynku Warsaw Spire położonego przy Placu Europejskim 1 w Warszawie (00-844), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A., sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały dotyczącej połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A..
  8. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. z Private Equity Managers S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A.
  9. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
  10. Zamkniecie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

 

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/03/2021 19:15