17/2020 Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania zaprezentowana jest w załączniku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Treść uchwał podjętych podczas NWZ PEM S.A. 31.08.2020

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 31/08/2020 23:13