14/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Zawiadomienie

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 05/08/2020 23:25