14/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 stycznia 2021 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 27/01/2021 18:20