13/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat:  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Private Equity Managers S.A. (dalej jako: ,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej także jako: „NWZ”) na dzień 31 sierpnia 2020 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, pod adresem: Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), 35. p. z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do powzięcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki
  8. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:

  1. 1. Ogłoszenie Zarządu Private Equity Managers S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. 2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
Data publikacji raportu: 04/08/2020 22:35