12/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załącznik

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 10/07/2020 23:46