10/2020 Zmiany w Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 1. Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
 1. odwołało w związku z wygasającą kadencją Członka Rady Nadzorczej – Pana Mariusza Grendowicza,
 2. odwołało w związku z wygasającą kadencją Członka Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Dubińskiego,
 3. odwołało w związku z wygasającą kadencją Członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Głębockiego,
 4. odwołało w związku z wygasającą kadencją Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Czapskiego,
 5. odwołało w związku z wygasającą kadencją oraz otrzymanym przez Spółkę dnia 29 czerwca 2020 roku oświadczeniem o nieubieganie się o wybór na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej – Pana Franciszka Hutten-Czapskiego.
 1. Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:
 1. powołało Pana Mariusza Grendowicza na Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku (włącznie),
 2. powołało Pana Jarosława Dubińskiego na Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku (włącznie),
 3. powołało Pana Piotra Czapskiego na Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku (włącznie),
 4. powołało Pana Przemysława Głębockiego na Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku (włącznie),
 5. powołało Pana Marcina Kasińskiego na Członka Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2020 roku (włącznie).

Mariusz Grendowicz, Jarosław Dubiński, Piotr Czapski, Marcin Kasiński nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Private Equity Managers S.A., nie są wspólnikami w konkurencyjnych wobec Private Equity Managers S.A. spółkach cywilnych lub osobowych, nie są członkami organów spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek innych konkurencyjnych w stosunku do Private Equity Managers S.A. osób prawnych oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Przemysław Głębocki jest akcjonariuszem i członkiem Rady Nadzorczej Growth Capital Partners AG z siedzibą w Wiedniu, członkiem Zarządu Mezzanine Management (Poland) sp. z o.o. oraz członkiem komitetu inwestycyjnego Mezzanine Capital Partners Ltd z siedzibą w Jersey oraz AMC Capital IV S.C.Sp. z siedzibą w Luxemburgu Poza wyżej wymienionymi funkcjami nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Private Equity Managers S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Private Equity Managers S.A. spółkach cywilnych lub osobowych oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej:

Mariusz Grendowicz

Pan Mariusz Grendowicz związany jest z sektorem bankowym od 1983 r. Kolejno pracował w Grindlays Bank plc, przejętym przez Australia and New Zealand Banking Group w Londynie (1987-1991), ANZ Merchant Bank Ltd. w Londynie (1991), Citibank N.A. w Londynie (1991-1992), ING Bank N.V. w Warszawie (1992-1995), ING Bank Rt. w Budapeszcie (1995-1997) gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i wiceprezesa zarządu, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. w Warszawie (1997-2001) gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu, Banku BPH S.A. w Warszawie (2001-2006) gdzie pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz w BRE Bank S.A. (obecnie mBank) w Warszawie (2008-2010), w którym pełnił funkcje prezesa oraz dyrektora generalnego banku. W latach 2013-2014 r. prezes zarządu w spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (obecnie Polski Fundusz Rozwoju S.A.). Absolwent The Chartered Institute of Bankers (obecnie London Institute of Banking and Finance), gdzie w 1989 r. uzyskał International Banking Diploma. Ukończył wiele kursów w zakresie zarządzania i bankowości międzynarodowej, w tym: Selling Skills Course (Grindlays Bank, Jersey, 1988 r.), Advanced Credit and Account Management Course (Grindlays Bank, Londyn, 1991 r.), Capital Markets & Investment Banking Course (ING Bank, Wolfheze, 1993 r.), 1st ING International Business Course (ING Bank, Nijenrode, 1994 r.), Management in International Banking (ING Bank, CEDEP, Fontainebleau, 1995 r.) oraz Senior Management Course (ABN AMRO, Santpoort, 1999 r.). W chwili obecnej pełni funkcje członka rad nadzorczych następujących spółek: Globe Trade Centre S.A. (od 2000 r.), Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (od 2012 r.), Arctic Paper S.A. (od 2012 r.), Getin Noble Bank S.A. (od 2015 r.), MCI Capital S.A. (od 2017 r.), ATM S.A. (od 2017 r.), a także funkcje przewodniczącego rady nadzorczej spółki Private Equity Managers S.A. (od 2017 r.) oraz przewodniczącego rady Fundacji WWF Polska (od 2017 r.). Żaden z wymienionych podmiotów nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki.

 

Jarosław Dubiński

Pan Jarosław Dubiński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, komplementariusz w kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy sp. k. Odpowiada za koordynację i świadczenie obsługi prawnej na rzecz kilkudziesięciu polskich i zagranicznych instytucji finansowych, w tym w szczególności: towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm inwestycyjnych, towarzystw emertytalnych i zakładów ubezpieczeń. Świadczy też obsługę prawną w zakresie transakcji M&A (realizowanych przede wszystkim przez polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, w tym fundusze private equity) i największych na polskim rynku transakcji restrukturyzacyjnych. Specjalizuje się w szczególności prawie dotyczącym funduszy inwestycyjnych, prawie bankowym oraz prawie dotyczącym transakcji M&A i transakcji restrukturyzacyjnych. Na przestrzeni ostatnich czterech lat, Jarosław Dubiński przeprowadził ponad 30 procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym większość dużych procesów, które miały miejsce na polskim rynku.

Pan Jarosław Dubiński został wyróżniony w prestiżowych międzynarodowych rankingach firm prawniczych Chambers Global i Chambers Europe (w kategoriach Restrukturyzacja i Upadłość oraz Bankowość i Finanse). Jarosław Dubiński doradzał organizacjom i instytucjom rynku finansowego, m.in. Izbie Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oraz Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych, w szczególności w zakresie projektów legislacyjnych dotyczących rynku finansowego, takich jak: ustawa o funduszach inwestycyjnych, czy ustawa o obligacjach. Współpracował również w instytucjami organizującymi funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce w szczególności Polish Commercial Chamber of Pension Funds, the Investment Fund Companies Association and the Stock Exchange Issuers Association.

Zasiadał w radach nadzorczych oraz zarządach licznych spółek, między innymi: PKM DUDA S.A., ECM TFI S.A., Europejski Fundusz HipotecznyS.A. National Trust S.A., Polomarket sp. z o.o., Skarbiec Investment Management S.A., Harenda TFI S.A., AAW II sp. z o.o., JMD sp. z o.o., JMD III sp. z o.o., JMD VI sp. z o.o., JMD VII sp. z o.o., OLH IX sp. z o.o.

Obecnie jest członkiem rady nadzorczej MCI Capital S.A., MCI Capital TFI S.A., Private Equity Managers S.A. oraz GetBack S.A. Zasiada w zarządzie MCI Management sp. z o.o., „Invesco Polska” sp. z o.o., Finserv sp. z o.o., JMD II sp. z o.o. oraz JMD V sp. z o.o. Obecnie działa również jako likwidator spółki Core Development sp. z o.o. w likwidacji, PR5 sp. z o.o. w likwidacji oraz Serwis Finansowy sp. z o.o. w likwidacji.

 

Piotr Czapski

Pan Piotr Czapski jest doradcą EQT, wiodącej europejskiej grupy funduszy private equity zarządzającej około 40 mld Euro kapitału. W  2008 roku otworzył Warszawskie biuro EQT Partners i do 2013 roku jako partner zarządzał operacjami EQT w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ukończył studia na Uniwersytecie Waszyngtońskim w Seattle, USA gdzie uzyskał tytuł magistra i doktorat z Elektroniki i pracował jako asystent. W latach 1995-97 pracował w Chrysler Corporation w dziale badań. Posiada 4 patenty w dziedzinie motoryzacji. Po powrocie do Polski  w 1997 roku dołączył do McKinsey & Co., gdzie zajmował stanowisko partnera i zarządzał oddziałem McKinsey’s Business Technology Practice w Europie Wschodniej. W latach 2005-2008  był Członkiem Zarządu w Netii S.A. Jako Członek Zarządu był odpowiedzialny za strategię, rozwój i transakcje M&A. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Netii i P4. Był również wice-przewodniczącym Rady Nadzorczej HTL – Strefa i członkiem Rad Nadzorczych Atos Medical w Szwecji oraz Blizoo w Bułgarii. Od 2013 jest Członkiem Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. oraz od 2018 roku Członkiem Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.

 

Przemysław Głębocki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, w której w 2003 r. uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość. Stypendysta w ramach programu Socrates Erasmus na Nijmegen School of Management (2002 r.).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach:

1)     Mezzanine Management (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której od 2005 r. pełnił i pełni kolejno funkcje Associate, Investment Manager, dyrektora inwestycyjnego, dyrektora zarządzającego, partnera zarządzającego oraz członka komitetu inwestycyjnego;

2)     Ernst & Young Corporate Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której w latach 2003-2005 pełnił funkcję starszego konsultanta;

3)     Ernst & Young Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której w latach 2002-2004 pełnił funkcję konsultanta.

Pan Przemysław Głębocki obecnie zasiada w organach następujących podmiotów: Dominium S.A. – przewodniczący Rady Nadzorczej, Profi sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej, ATM S.A. – członek Rady Nadzorczej, Nessel Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej, Nettle Spółka Akcyjna – członek Rady Nadzorczej,     Krajowy Fundusz Szpitalny sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej, Flukar sp z o.o. – członek Rady Nadzorczej, Rafineria w Jaśle sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej, Jasol S.A. – członek Rady Nadzorczej, ACP Credit Advisory  sp. z o.o. – Prezes Zarządu i właściciel, Veterinaro Sp. z o. o. – członek Zarządu i wspólnik, akcjonariusz i członek Rady Nadzorczej Growth Capital Partners AG z siedzibą w Wiedniu,  członek Zarządu Mezzanine Management (Poland) sp. z o.o. oraz członek komitetu inwestycyjnego Mezzanine Capital Partners Ltd z siedzibą w Jersey oraz AMC Capital IV S.C.Sp. z siedzibą w Luxemburgu.

W Radzie Nadzorczej Private Equity Managers S.A. pełni funkcję od 2015 r.

 

Marcin Kasiński

 

Pan Marcin Kasiński jest absolwentem studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej i Central Connecticut State University, zdał egzamin na Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Pan Marcin Kasiński posiada prawie 25-letnie doświadczenie w obszarze finansów na rynku polskim i międzynarodowym. Był Dyrektorem Zarządzającym Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialnym za Pion Inwestycji Kapitałowych i Współpracy Międzynarodowej. W przeszłości przewodniczący Rady Nadzorczej KFK S.A. oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PFR TFI S.A. oraz członek zarządu i komitetu doradczego funduszu Marguerite.

Większość swojej kariery spędził w londyńskim city, gdzie zdobywał doświadczenie managerskie nadzorując region Europy Centralnej, Bliskiego Wschodu i Afryki m.in. w obszarze długu, inwestycji oraz relacji z klientami. Pracował dla Credit Agricole CIB, SMBC oraz Société Générale.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 29/06/2020 23:50