10/2021 Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 stycznia 2021 roku („NWZ”) wznowionych o godzinie 18:00. Treść podjętych uchwał, włącznie z wynikami głosowania zaprezentowana jest w załączniku.

W związku ze zmianą porządku obrad dokonaną uchwałą, o której mowa powyżej, podczas obrad NWZ odstąpiono od podejmowania następujących punktów porządków obrad:

„7. Przedstawienie przez Zarząd PEM sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i jej grupy kapitałowej, w szczególności          oczekiwanego wpływu na jej przychody i koszty z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży ATM S.A., planowanej                    oferty  publicznej Answear.com, a także innych znaczących aktywów w ramach funduszy inwestycyjnych                                zarządzanych przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie.

 1. Dyskusja nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki i jej grupy kapitałowej, przedstawionej przez Zarząd PEM w pkt. 7 powyżej, w tym także zadawanie pytań Zarządowi PEM i odpowiedź na nie przez Zarząd PEM.
 2. Przedstawienie przez Zarząd PEM realizacji strategii i wieloletnich planów biznesowych oraz finansowych przyjętych w poprzednich latach, w szczególności przyjętych przed publiczną ofertą, która miała miejsce w 2015 roku.
 3. Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd PEM w pkt. 9 powyżej realizacji strategii i wieloletnich planów biznesowych oraz finansowych przyjętych w poprzednich latach, w tym także zadawanie pytań Zarządowi PEM i odpowiedź na nie przez Zarząd PEM.
 4. Przedstawienie przez Zarząd PEM polityki zarządzania konfliktem interesów w związku z zasiadaniem w organach PEM oraz MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie tych samych osób, które również stanowią połowę składu Zarządu MCI Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie.
 5. Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd PEM w pkt. 11 powyżej polityki zarządzania konfliktem interesów, w tym także zadawanie pytań Zarządowi PEM i odpowiedź na nie przez Zarząd PEM.
 6. Podjęcie uchwały o zobowiązaniu Zarządu Spółki do pilnego opracowania Strategii Spółki na kolejne lata oraz wieloletniego planu finansowego Spółki na kolejne lata obrotowe, a w przypadku, gdy Spółka posiada takie dokumenty, przedstawienie przez Zarząd elementów strategii i planu finansowego w stopniu, który nie ujawnia tajemnic handlowych Spółki.
 7. Przedstawienie przez Zarząd PEM uzasadnienia i przesłanek przyjęcia planu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, w szczególności przedstawienie przez Zarząd PEM pełnej wersji tzw. fairness opinion” sporządzonej przez podmiot z grupy Grant Thornton.
 8. Dyskusja nt. przedstawionych przez Zarząd PEM w pkt. 14 powyżej uzasadnienia i przesłanek przyjęcia planu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym dyskusja nad przedstawioną pełną wersją „fairness opinion” sporządzoną przez podmiot z grupy Grant Thornton, w tym zadawanie pytań do Zarządu PEM i podmiotu, który sporządził fairness opinion, a także odpowiedź na zadane pytania.
 9. Przedstawienie przez Zarząd PEM informacji, czy przyjęty w planie połączenia parytet wymiany uwzględnia skutki transakcji, o których mowa w pkt. 7 powyżej.
 10. Dyskusja nt. przedstawionej przez Zarząd PEM informacji, o której mowa w pkt. 16 powyżej, w tym także zadawanie pytań Zarządowi PEM i odpowiedź na nie przez Zarząd PEM.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zawieszenia procesu połączenia PEM i MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (odwołanie lub powołanie niektórych członków Rady Nadzorczej Spółki).
 13. Wolne wnioski i pytania do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki nie objęte ww. punktami.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.”.

Zarząd Private Equity Managers S.A.

Data publikacji raportu: 18/01/2021 21:10