1/2021 Treść projektów uchwał na NWZ Private Equity Managers S.A. zwołanego na dzień 14 stycznia 2021 r. zgłoszonych przez akcjonariusza

Komisja Nadzoru Finasowego

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Private Equity Managers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2020 roku w godzinach wieczornych otrzymał od spółki CKS Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), tj. akcjonariusza reprezentującego ok. 9,90% kapitału zakładowego Spółki, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 stycznia 2021 r., zgłoszone na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych do sprawy objętej pkt. 19. porządku obrad tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (odwołanie lub powołanie niektórych członków Rady Nadzorczej Spółki), stanowiące załącznik do niniejszego raportu.

Spółka otrzymała od Akcjonariusza oświadczenia p. Cezarego Smorszczewskiego (skan) oraz p. Raimondo Eggink (oryginał) w przedmiocie m.in. wyrażenia przez te osoby zgody na odpowiednio kandydowanie oraz powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, jak również życiorysy tych osób.

Zarząd Private Equity Managers S.A.

Data publikacji raportu: 12/01/2021 21:49