Aktualności

Wystartowały zapisy na trzecią serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 40 mln zł.

11.01.2018 Pobierz PDF

NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA, BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, JAPONII, AUSTRALII ANI ŻADNEJ INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI

Wystartowały zapisy na trzecią serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 40 mln zł. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł.

  • Oprocentowanie trzeciej serii obligacji (P1C) będzie zmienne i liczone według stawki WIBOR 6M (1,81%) powiększonej o marżę 3,5 proc. (5,31%). W pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe na poziomie 5,3%
  • Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu. Pierwszego dnia zapisów wynosi 997,82 zł. Wielkość minimalnego zapisu to 1 obligacja
  • Zapisy potrwają maksymalnie do 26 stycznia 2018 r. lub wyczerpania puli obligacji serii P1C
  • Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, a stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku
  • Poprzednie dwie serie o łącznej wartości 70 mln zł sprzedały się, po redukcji we wrześniu i październiku przed planowanym terminem zakończenia przyjmowania zapisów.

 

MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz Private Equity, w skład którego wchodzą subfundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, kontynuuje realizację rocznego programu publicznych emisji obligacji o wartości do 200 mln zł – pierwszego takiego w historii funduszy PE w Polsce. Po sukcesie sprzedaży pierwszych dwóch serii obligacji, z których pozyskał łącznie 70 mln zł, rozpoczął przyjmowanie zapisów w ramach trzeciej transzy o wartości 40 mln zł.

 
– W grudniu 2017 roku kupiliśmy wiodącego na Węgrzech brokera ubezpieczeniowego działającego w kanale online, spółkę Netrisk. Wartość transakcji wyniosła 56,5 mln euro. Na bazie Netrisk’a, chcemy zbudować gracza regionalnego. Przyglądamy się aktywnie kolejnym celom inwestycyjnym, pod które przygotowujemy finansowanie z różnych źródeł. Środki na nowe inwestycje pozyskujemy ze sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych, ale również z emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji – powiedział Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI S.A. – Emitując trzecią serię naszych publicznych obligacji, oferujemy inwestorom indywidualnym produkt funduszu technologicznego, który cechuje się atrakcyjnymi parametrami. Poziom oprocentowania przewyższa rynkowe lokaty, a jednocześnie zmienny charakter kuponu obligacji pozwala ich nabywcom czerpać dodatkowe korzyści w przypadku podwyższenia stóp procentowych – uzupełnił Marcińczyk.

 

Cel emisji
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu subfunduszy wydzielonych w ramach MCI.PrivateVentures FIZ. MCI.EuroVentures chce być liderem transformacji cyfrowej w regionie, budującym strategiczne partnerstwo z dojrzałymi spółkami. Koncentruje się na inwestycjach w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami na poszczególnych europejskich rynkach. Główne obszary inwestycyjne subfunduszu to e-infrastruktura, e-commerce/marketplaces oraz fintech/insurtech.
MCI.TechVentures zamierza uczestniczyć w finansowaniu potencjalnych globalnych liderów z obszaru CEE i wybranych spółek z Europy Zachodniej. Aktywa lokuje w spółki średniej wielkości (growth) z branż nowoczesnej innowacyjnej gospodarki.

 
Warunki emisji
Cena emisyjna jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi 997,82 zł pierwszego dnia zapisów, by ostatniego dnia zapisów zrównać się z ceną nominalną wynoszącą 1000 zł. Obligacje trzeciej serii będą oprocentowane wg formuły WIBOR 6M powiększonego o 3,5 – proc. marżę, co przy obecnych poziomach stawek na rynku międzybankowym oznacza kupon 5,31% w skali roku. Zgodnie z ostatecznymi warunkami emisji trzeciej serii (P1C) w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 5,3%. Okres wykupu to 4 lata (obligacje trzeciej serii zapadają 21 lutego 2022 r.).

 
Duża dostępność dla inwestorów
W celu zagwarantowania jak najszerszego dostępu oferty obligacji dla inwestorów, fundusz kolejny raz utworzył konsorcjum dystrybucyjne. W skład konsorcjum wchodzą: Biuro Maklerskie Alior Banku (oferujący), Alior Bank (organizator emisji) oraz DM Banku Pekao, DM BOŚ, Michael / Ström DM, Ipopema Securities i Expander, jako pozostali członkowie konsorcjum. Doradcą prawnym w procesie emisji obligacji jest kancelaria Dubiński Jeleński Masiak i Wspólnicy.

 

Disclaimer
Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. W związku z ofertą publiczną obligacji funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz dopuszczeniem obligacji Funduszu do obrotu na rynku regulowanym, został opublikowany prospekt emisyjny („Prospekt”). Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Funduszu, obligacjach Funduszu oferowanych na podstawie Prospektu a także o obligacjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Prospektu. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz). Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.

11.01.2018 Pobierz PDF