Aktualności

Sukces oferty publicznej obligacji MCI.PrivateVentures FIZ

18.09.2017 Pobierz PDF

MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV) w kilka dni zamknął subskrypcję pierwszej serii obligacji o wartości nominalnej 30 mln zł

  • Pierwsza transza (seria P1A) o wartości nominalnej 30 mln zł, skierowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, sprzedała się w ciągu kilku dni
  • Emitent ubiega się o dopuszczanie obligacji serii P1A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst; stymulowaniem obrotu zajmie się animator rynku
  • PV rozważa uruchomienie emisji kolejnej serii obligacji w niedalekiej przyszłości
  • Cały roczny program publicznych emisji obligacji ma wartość do 200 mln zł.

MCI.PrivateVentures FIZ, fundusz Private Equity, w skład którego wchodzą subfundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, z sukcesem rozpoczął pierwszą w historii funduszy PE w Polsce ofertę publiczną obligacji. Serię (P1A) o wartości nominalnej 30 mln zł fundusz sprzedał w kilka dni, przeprowadzając redukcję zapisów.

Zakończona emisja jest częścią programu publicznych emisji obligacji zakładającego pozyskanie do 200 mln zł nowych środków w ciągu 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

– Szybka sprzedaż całej serii obligacji to dowód na to, że inwestorzy bardzo pozytywnie ocenili oferowane przez nas warunki emisji, jak również zaufali nam jako funduszowi PE, który zadebiutował w roli emitenta obligacji publicznych. Zaoferowaliśmy bardzo przejrzystą strukturę, gdzie instrument finansowy emitowany jest bezpośrednio przez Fundusz, który wspiera rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. Inwestorzy udostępniają środki, które będą mogły być poświęcone bezpośrednio na biznesową działalność MCI.EuroVentures oraz MCI.TechVentures.

Widząc duży popyt inwestorów na nasz instrument, oraz bardzo ciekawe cele nowych inwestycji, możliwe że wkrótce uruchomimy subskrypcję drugiej serii obligacji – skomentował Wojciech Marcińczyk, wiceprezes MCI Capital TFI S.A.

Cel emisji

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną zgodnie ze strategią inwestycyjną obydwu subfunduszy. MCI.EuroVentures chce być liderem transformacji cyfrowej w regionie, budującym strategiczne partnerstwo z dojrzałymi spółkami. Koncentruje się na inwestycjach w spółki gospodarki cyfrowej, będące liderami na poszczególnych europejskich rynkach. Główne obszary inwestycyjne funduszu to e-infrastruktura, e-commerce/marketplaces oraz fintech. MCI.TechVentures zamierza uczestniczyć w finansowaniu potencjalnych globalnych czempionów z obszaru CEE i wybranych spółek z Europy Zachodniej. Aktywa lokuje w spółki średniej wielkości (growth) z branż nowoczesnej innowacyjnej gospodarki.

Warunki emisji serii P1A

Cena emisyjna była uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosiła 997,97 zł pierwszego dnia zapisów, by każdego kolejnego dnia zapisów zbliżać się do ceny nominalnej wynoszącej 1000 zł. Obligacje są oprocentowane wg formuły WIBOR 6M powiększonego o 3,5 – proc. marżę, co przy obecnych poziomach stawek na rynku międzybankowym oznacza kupon 5,31% w skali roku. Zgodnie z zapisami zawartymi w prospekcie emisyjnym, dla pierwszej serii w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie jest stałe i wynosi 5,3%. Okres wykupu to 3 lata (obligacje pierwszej serii zapadają 2 października 2020 r.).

 

 

Disclaimer

Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu emisyjnego w rozumieniu przepisów prawa, w szczególności Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. UE L 345/64 z dnia 31 grudnia 2003, ze zm.) ani ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. W związku z ofertą publiczną obligacji funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”) zarządzanego przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz dopuszczeniem obligacji Funduszu do obrotu na rynku regulowanym, został opublikowany prospekt emisyjny („Prospekt”). Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Funduszu, obligacjach Funduszu oferowanych na podstawie Prospektu a także o obligacjach dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Prospektu. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://mci.pl/fundusze/obligacje-mci-privateventures-fiz). Każdy inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie.

Niniejszy dokumenty (w tym informacje w nim zawarte) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe Funduszu nim objęte nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. Obligacje oferowane na podstawie Prospektu nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terytorium innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Obligacje oferowane nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub terytorium podlegającego jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Niniejszy dokument (w tym informacje w nim zawarte) nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.

18.09.2017 Pobierz PDF