Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu

Działając w wykonaniu Zasady I.Z.1.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż szczegółowy schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu Spółki stanowi załącznik numer 1 do Regulaminu Zarządu Spółki, uchwalonego przez Zarząd Spółki i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 25 maja 2016 roku, opublikowanego na stronie internetowej Spółki: http://mci.pl/relacje-inwestorskie/dokumenty-spolki.