Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Działając w wykonaniu Zasady I.Z.1.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka“) informuje, iż w Spółce nie obowiązuje reguła zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Stosowanie do §15 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki przy podejmowaniu decyzji o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki kieruje się obowiązującymi przepisami oraz kwalifikacjami podmiotów spośród których dokonywany jest wybór.  W ocenie Spółki, ze względu na charakter działalności prowadzonej przez Spółkę, wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki w oparciu o powyższe kryterium, pozwala na zachowanie bezstronności oraz rzetelności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.