Finansowe KPI

Wybrane dane finansowe (tys. PLN)

Rok
(2014)2014
(2015)2015
Zyski z inwestycji
(2014)359.658
(2015)133.116
Zysk z działalności operacyjnej
(2014)350.545
(2015)129.453
Zysk netto
(2014)352.281
(2015)121.463
(2014)
(2015)
Aktywa razem
(2014)1.223.455
(2015)1.397.711
Kapitał własny
(2014)1.032.404
(2015)1.154.617
(2014)
(2015)
Liczba akcji (w szt.)
(2014)62.732.377
(2015)61.779.619
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)
(2014)62.522.566
(2015)62.654.068
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w PLN)
(2014)5,63
(2015)1,94
Wartość księgowa na jedną akcję
(2014)16,46
(2015)18,69

Do pobrania