RB 8/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Emisja obligacji zwykłych serii P

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 marca 2018 roku, Spółka wyemitowała 37.000 obligacji na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 37.000.000,00 zł („Obligacje”). O szczegółowych warunkach emisji Obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018.

Łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych przez Spółkę obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 05/03/2018 10:11