RB 7/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja zmian w kapitale zakładowym Spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 84/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lutego 2018 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 23 lutego 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 33.482,00 zł w drodze emisji 33.482 akcji na okaziciela serii A1. Wpis podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter deklaratywny. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w momencie wydania akcji na okaziciela serii A1.  Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 33.482 akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje na okaziciela serii A1 zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnioną osobę, prawa do objęcia akcji wynikającego z posiadanych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii C.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego MCI Capital S.A. wynosi 52.886.596,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) i dzieli się na 52.886.596 akcji na okaziciela, w tym na 33.482 akcji na okaziciela serii A1.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 52.886.596 zł (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć).

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 23/02/2018 15:29