RB 7/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Ofercie

MCI Capital S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 lutego 2017 r., Spółka nabyła w celu umorzenia 628.830 akcji własnych. Nabyte akcje własne o wartości nominalnej 1,00 zł każda w ilości 628.830, stanowią 1,07 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Nabyte akcje własne uprawniają do 628.830 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,07 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nabycie 628.830 akcji własnych nastąpiło na rynku regulowanym, po cenie jednostkowej w wysokości 8,82 złotych za jedną akcję. Zawarcie transakcji nabycia akcji własnych nastąpiło w dniu 16 lutego 2017 roku.

Podstawą prawną nabycia akcji własnych Spółki jest:

– uchwała nr 5/NWZ/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych
i użycia kapitału zapasowego, zmieniona uchwałą nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego,

– uchwała nr 2 Zarządu Spółki z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nabycia akcji własnych Spółki,

– uchwała nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia akcji własnych,

dalej („Program Odkupu”).

Łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji własnych wynosi 1.257.660, co stanowi 2,14 % kapitału zakładowego Spółki i 2,14 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przyczyną i celem nabycia przez Spółkę akcji własnych jest realizacja Programu Odkupu.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 17/02/2017 14:55