RB 33/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, podwyższenie kapitału zakładowego emitenta

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 października 2018 roku Spółka wyemitowała 33.482 warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty subskrypcyjne”), które objęte zostały nieodpłatnie przez Tomasza Czechowicz. Każdy Warrant subskrypcyjny uprawniał do objęcia jednej akcji na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki serii „A1” o wartości nominalnej 1,00 złotych każda akcja. Cena emisyjna akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantów subskrypcyjnych wynosiła 1,00 złoty za każdą obejmowaną akcję. Uprawniony z Warrantów subskrypcyjnych mógł obejmować akcje na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki serii „A1” w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje również, iż w dniu 2 października 2018 roku dokonano zamiany Warrantów subskrypcyjnych, na 33.482 akcje zwykłe na okaziciela serii A1 w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1,00 złote każda („Akcje”) oraz wydania odcinka zbiorowego Akcji.

Zamiana Warrantów subskrypcyjnych na Akcje, została dokonana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego”) uchwalonego na podstawie:

– uchwały nr 20/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii A1, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości,

– uchwały nr 21/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii A1 w całości.

O treści ww. uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A.
w dniu 28 czerwca 2016 roku, Spółka informowała RB 59/2016.

W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany Warrantów subskrypcyjnych na Akcje, przedmiotowe Warranty subskrypcyjne wygasły i utraciły swój byt, zaś w ich miejsce powstały akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego następuje z chwilą objęcia i wydania akcji, zgłoszenie do sądu rejestrowego następuje po tej dacie. W wyniku zamiany Warrantów subskrypcyjnych na Akcje, kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.920.078,00 złotych (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) i dzieli się na: 52.920.078 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym na 66.964 akcje zwykłe na okaziciela serii A1.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 52.920.078 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem). Akcje serii A1 stanowią 0,13 % kapitału zakładowego Spółki i 0,13 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po wydaniu odcinka zbiorowego Akcji wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 33.482 złote.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 02/10/2018 16:47