RB 32/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Korekta ceny zamiany obligacji serii G1 na akcje Spółki

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

W związku z punktem 7.2.8 Warunków emisji obligacji serii G1 („Warunki Emisji”) i w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017, Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż zgodnie z metodologią określoną w punkcie 7.2.4.1 Warunków Emisji, cena zamiany obligacji serii G1 na akcje Spółki ulega zmianie i wynosi 14,15 zł („Nowa Cena Zamiany”).

Nowa Cena Zamiany obowiązuje od dnia 24 maja 2017 r.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 18/05/2017 16:51