RB 31/2018

Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 19 września 2018 roku, powzięła informację o rejestracji w dniu 19 września 2018 roku, przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany par. 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Wskazana wyżej zmiana Statutu Spółki została dokonana uchwałą numer 24/ZWZ/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2018 roku.

O uchwale dotyczącej zmiany Statutu Spółki powziętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2018 roku, Spółka informowała raportem bieżącym Nr 23/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku.

Spółka poniżej podaje treść dotychczasowych oraz zmienionych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki, zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:

– brzmienie § 7 ust. 1 przed zmianą:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.853.114,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) złotych i dzieli się na 52.853.114,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czternaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

– brzmienie § 7 ust. 1 po zmianie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.886.596,00 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 52.886.596 (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.”

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 19/09/2018 15:13