RB 30/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A. przez podmioty powiązane

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 maja 2017 roku, Spółka otrzymała od: Tomasza Czechowicz, MCI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MCI Capital S.A., zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69 i n., ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełna treść zawiadomień stanowi zalacznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 08/05/2017 14:24