RB 29/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 maja 2017 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającą w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, Arka Prestiż Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Credit Agricole Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełną treść zawiadomienia stanowi zalacznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 05/05/2017 12:40