RB 28/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Informacja o stanie posiadania akcji w kapitale zakładowym MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 maja 2017 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającą w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – Acer Aggressive FIZ, Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, Quercus Absolute Return FIZ, Quercus Multistrategy FIZ oraz Quercus Parasolowy SFIO, na podstawie art. 69 w z art. 87 ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Pełną treść zawiadomienia stanowi zalacznik do niniejszego raportu bieżącego.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 04/05/2017 14:28