RB 1/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zabezpieczenie obligacji Spółki serii M

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji na okaziciela serii „M”, które zostały wyemitowane przez Spółkę o łącznej wartości nominalnej 20.650.000,00 złotych („Obligacje”), ustanowiono zastaw rejestrowy na aktywach spółki zależnej.

Zastaw rejestrowy wpisany został do rejestru zastawów postanowieniem z dnia 15 grudnia 2016 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Spółka otrzymała postanowienia Sądu o wpisie do rejestru zastawów w dniu 4 stycznia 2017 roku). Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 85.649 zdematerializowanych certyfikatach inwestycyjnych, funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 („Certyfikaty Inwestycyjne”), należących do MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa zastawu rejestrowego zawarta została dnia 9 grudnia 2016 roku z administratorem zastawów, działającym na rzecz obligatariuszy Obligacji.

Na dzień 30 września 2016 roku (dzień wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych) łączną wartość Certyfikatów Inwestycyjnych w księgach MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosiła 18.750.259,54 złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym ustanowionym na Certyfikatach Inwestycyjnych określona została na kwotę 18.750.260,00 złotych.

Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółki, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy.

Spółka posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Łączna wartość aktywów (certyfikaty inwestycyjne), na których ustanowiono zastawy rejestrowe przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu
Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

 

Data publikacji raportu: 04/01/2017 23:21