RB 10/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Wykreślenie zastawu rejestrowego ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę obligacji serii H3

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 lutego 2017 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wykreśleniu zastawu rejestrowego („Zastaw rejestrowy”) ustanowionego w celu zabezpieczenia emitowanych przez Spółkę 30.000 obligacji serii H3 o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, łącznie na kwotę 30.000.000 złotych. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na 1590 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, należących do MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych Zastawem rejestrowym określona została na kwotę 59.989.130,26 złotych.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 21/02/2017 16:48