4/2017 Komisja Nadzoru Finasowego

Temat: Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 5/NWZ/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, zmienionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/NWZ/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, ogłasza Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital S.A.

Przedmiotem skupu będzie nie więcej niż 835.000 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji Spółki. Cena ustalona przez Zarząd Spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 8,82 zł (osiem złotych oraz osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję.

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży wraz z kompletem dokumentów stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.mci.pl.

Tomasz Czechowicz – Prezes Zarządu

Ewa Ogryczak – Wiceprezes Zarządu

Data publikacji raportu: 27/01/2017 17:00