BETA VERSION

O MCI Capital TFI S.A.

MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI)
zarządza Funduszami powiązanymi z Grupą MCI

Celem Towarzystwa jest wzrost wartości aktywów Funduszy. TFI dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach niepublicznych i publicznych.

Głównymi kryteriami doboru inwestycji są:

analiza makroekonomiczna, ocena trendów rynkowych, tempa wzrostu gospodarczego oraz analiza ryzyka inwestycyjnego na poziomie poszczególnych państw i branż

analiza fundamentalna jako podstawa wyceny i doboru spółek do portfela, w szczególności analiza historycznych i prognozowanych wyników finansowych z

więcej

analiza prawna i podatkowa spółek i ich otoczenia mająca na celu określenie i ograniczenie ryzyka inwestycyjnego

TFI poszukuje inwestycji o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu w okresie 3 – 7 lat.

Instytucją nadzorującą działalność MCI Capital TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Towarzystwo zostało powołane decyzją KNF w 2007 roku.

Kontakt w sprawie certyfikatów inwestycyjnych Funduszy MCI Capital TFI

Łukasz Pachoń 
+48 609 901 834 / pachon@mci.eu