Wykresy stóp wzrostu

  • MCI.TechVentures 1.0

    AUM - 1 011 mln PLN

    Śr. stopa zwrotu* - 20,36%

  • MCI.EuroVentures 1.0

    AUM - 1 001 mln PLN

    Śr. stopa zwrotu* - 15,76%

*średnioroczna stopa zwrotu dla serii certyfikatów A, dla 3Q 2017, liczona jako średnia arytmetyczna stóp zwrotu (3Q) od powstania subfunduszu

Więcej o funduszu


Fundusze

których certyfikaty inwestycyjne posiada MCI Management

Etapy wzrostu i ekspansji

Mezzanine

Venture Capital

Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego Subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego przez Subfundusz. Wartość aktywów Subfunduszu, z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, może charakteryzować się wysoką zmiennością. Osoba rozważająca objęcie certyfikatów inwestycyjnych Subfunduszu musi liczyć się z ryzykiem utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia (umorzenia) certyfikatu inwestycyjnego Subfunduszu, od pobranych opłat w związku z zapisami i umorzeniem certyfikatu inwestycyjnego oraz od ewentualnie wysokości należnego podatku. Prezentowane dane są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.